ทัวร์ลาวใต้
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์เวียดนามกลาง
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์วังเวียง

ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวเว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน โดยรถ จากมุกดาหาร

 ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวเว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน โดยรถ จากมุกดาหาร

โปรแกรมยอดนิยม เดินทางง่ายสะดวก ห่างจาก ชายแดนไทย ไม่ไกลมาก เส้นทางเที่ยวเวียดนามกลาง ถนนหนทางดีมาก

 
วันที่ 01: Mukdahan – Lao Bao – Ta Con air port – Hue
                                          
06.00น. รับคณะที่ Mukdahan พร้อมรับประทานอาหารเช้า(1)เดินทางมุ่งหน้าสู่ ทางหลวงหมายเลข 9 ไปยังชายแดนลาวเวียดนาม ผ่านพิธีตรวจเอกสารที่ ต.ม ลาว และ ต.ม.ลาวบาว ของเวียดนาม คณะเดินทางต่อยังสถานที่ท่องเที่ยว Ta Con air port
12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคาร Kim Hoi (2)หลังจากรับประทานอาหารเสร็จนำคณะเดินทางไป เมือง Quang Tri
13.30น. ถึง Ta Con airport เป็นสนามบินเก่าที่มีความสำคันของทางทหารอเมริกันในยุคสงครามเวียดนามที่โดนทหารทางเวียดนามเหนือบุกแตกเมื่อปี ค.ศ 1968
18.00น. รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร Thang Long(3) เป็นร้านอาหารออกแบบจักพรรคด์ที่สวยงามและเมนูอาหารหลากหลาย อร่อย น่ากิน
หลังจากนั้นพักผ่อนท่องราตรีตามอัธยาศัยที่ โรงแรม ในเมืองเว้
 
วันที่  2: พระราชวัง Dai Noi  –  วัด Thien Mu – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – โบราณสถาน  Hoi An
                 
07.00น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม(4) นำท่านชม พระราชวังหลวง ของจักรพรรดิ์ที่สร้างไว้กลางป้อมอย่างแข็งแรงเที่ยว
ชมพระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบพระราชวงๆสุดท้ายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองค์ทั้งหมด 13 องค์ที่ได้ขึ้นมาถือคองราชนับตั้งแต่ ค.ส 1802 จนถึง ค.ส 1945มีสถาปัตย์ที่สวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวังได้แก่ กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถั่น” ที่ทำการของพระองค์กับเสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักพรรคด์ “ไถหว่า”  และส่วนที่สำคัญมากที่สุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ที่เรียกกันว่า ”ตื๋อกั๋มถั่น”
 
09.00น. เยี่ยมชม วัดเทียนมู่ เป็นศูนย์กลางทางพุทธนิกายมหายานที่มีอายุเก่าแก่นับเป็นหลายร้อยปีผ่านมา จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือเจดีย์ Phuoc Duyen ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ฝั่งซ้ายและขวามีศิลาจารึกและระฆังสำริดขนาดใหญ่หนักถึง 2,000 กิโล นอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีสิ่งหนึ่งเก็บไว้ที่ความสำคัญทางประวัติและการเมืองของประเทศเวียดนามในยุคสงคราม เป็นรถเก๋งคันหนึ่งสีฟ้าของอาดิตเจ้าอาวาสองค์ที่เคยเผาตัวกลางกรุงไซ่ง่อล เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์แลการฉ้อราษฎ์บังหลวงของรัฐบาลโงดินเยียม ปัจจุบันรถออสตินสีฟ้าคันนั้นได้ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ภายในวัดแห่งนี้
จากนั้นเดินทางไปเมืองดานังตามเส้นทางหมายเลข 1A ที่เรียบตามชายฝั่งทะเลตะวันตก คณะจะได้ผ่านทะเวสาบ Tam Giang เป็นทะเลสาบน้ำก่อยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นพื้นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงกุ้ง ปลา จำนวนมาก ชมวิวที่สวยงามของ อ่าวทะเล Lang Co เป็นหนึ่งในสีบอ่าวสวยงามที่สุดในโลกเป็นพื้นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงหอยเพื่อการผลิตมุก
12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคาร Lang Co (5)หลังจากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองโบราณแห่งมรดกโลก Hoi An
13.00น. ลอดอุโมงค์ Hai Van ที่มีความยิ่งใหญ่ อลังกาลเป็นงานก่อสร้างแห่งภาคความภูมิใจของวิศวกร กรรมกรชาวเวียดนาม ท่านจะได้ชมและบันทึกภาพของอุโมงค์ทางบกที่มีความยาว 6280 เมตรพาลอดภูเขาหายเวิน
14.00น. แวะเยือน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสียงด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือซื้องานแกะสลักเหล่านี้เพื่อเอากลับไปเป็นของฝากหรือซื้อกลับไปเป็นของประดับในบ้าน
15.00น. ถึงเมือง ฮอยอัน เป็น เมืองแห่งมรดกโลกเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียง ของเวียดนามอีกที่หนึ่ง เป็นเมืองที่มีประวัติ 400 กว่าปีผ่านมา แต่ก่อนในช่วงศรรตวัตที่ 17 ถึง ศรรตวัตที่ 19 เป็นเมืองท่าเรือที่มีความสำคัญอย่างมากของแถบอาเซี่ยน เป็นจุดที่กลุ่มค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้ามีการเดินเรือจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นจีน เกาหลี ญี่ปุ่ญนำสินค้าที่ขึ้นชื่อจากเมืองเขามารวมที่นี่เพื่อการพาณิชย์กับกลุ่มประเทศในแถบอาเซี่ยน ก็เลยบ้านเมืองในเมืองฮอยอันมีสถาปัตที่พิเศษ ไม่มีที่อื่นบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นถนน บ้านอยู่ที่อาศัย วัดวาอาราม สะพานต่างๆ มีการผสมผสานการออกแบบของสถาปัตยกรรมจากจีน ญี่ปุ่ญ เวียดนาม ฯลฯ มาด้วยกันอย่างลงตัวทุกครั้งที่คนไทยได้มาจะแวะมาเยี่ยมชม สถานที่แห่งนี้  และ ช๊อปป้งสินค้า นานาชนิด ที่มีหลากหลายให้เลือกชื้อ และนำไปเป็นของฝากที่ราคาถูกและมีคุณภาพ                 
18.00น. กลับไปรับประทานอาหารมื้อค่ำที่เมืองดานัง(ุุ6)เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 3 ของประเทศเวียดนาม เป็นสิงคโปแห่งเวียดนาม เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเวียดนาม เป็นเมืองใหม่ที่ได้รับการปกครองโดยตรงพิเศษจากทางรัฐบาลเวียดนาม เป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดในยามค่ำคืนในเวียดนาม มีชายหาดชื่อ Mi Khe ที่สวยงามอันดับ 6 ของโลก มีสะพานหมุนในช่วงเวลา 24.00 น. ทุกวัน พิเศษมีสะพานมังกร ที่มีการพ่นไฟและพ่นน้ำจากปากมังกรในช่วงเวลา 21.00 น. ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
20.00น. พักผ่อนท่องราตรีตามอัธยาศัยที่ โรงแรม ในเมืองดานัง   

 
วันที่  3: วัดสมหวัง – ตลาดดงบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม
                                   
07.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเป็นบุฟเฟ่(7)  
09.00น. นำท่านชม วัดหลินอิง เป็นวัดศาสนาพุธนิกายมหายานที่ใหญ่และอลังการที่สุดในเวียดนามกลาง มีรูปเจ้าแม่กวนอิมองค์มีความสูงมากที่สุดในเวียดนาม 67 เมตรเท่ากับตึก 30 ชั้น ตั้งอยู่บนยอดเขา เป็นวัดที่มีชื่อแปลเป็นภาษาไทยคือสมหวัง ก็ถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มากแห่งหนึ่งสำหรับคนที่นับถือศาสนาพุธนิกายมหายานในประเทศเวียดนาม
11.00น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร Sao Bien (8)เมนูเป็นอาหารทะเลที่มีความสดและอร่อยที่ริมอ่าวลังโก
15.30น. นำคณะชม ตลาดดองบา เป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ (Hue) ที่อยู่ติดกับน้ำเหือง หรือแม่น้ำหอม เป็นแหล่งชุมนุมคนไทยในเมืองเว้ที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนในตลาดดองบาจึงได้ยินแต่ภาษาเวียดนามและภาษาไทย 
18.00น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Royal Park (9)เมนูอาหารฮ่องเต้ จากนั้นนำคณะ ล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม
ชมบรรยากาศและความเป็นอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีความกว้างพอๆกับแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมชมการแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์ซึ่งเป็น 1 ใน 4 อย่างที่เป็นมรดกโลกของประเทศเวียดนามในทางด้านวัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือได้ว่าเป็นการแสดงที่งดงาม และเป็นสิ่งที่เวลามาเที่ยวเมืองเว้ไม่ควรพลาด
19.00น. เข้าที่พัก   พักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรม ในเมืองเว้
 
วันที่ 04 : เว้ – ด่านลาวบาว – สปป ลาว – สะหวันนะเขต – มุดาหาร

                                                                                                                                                                      
06.00น. รับประทานอาหารเช้า(10)                                                                                                                          
07.00น. เดินทางออกจากเมืองเว้ ผ่านเมืองดองฮาตามเส้นทางหมายเลข 9
11.00น. ถึงด่าน ลาวบ่าว ผ่านพิธีการผ่านแดนเมืองเวียดนาม สปป. ลาว ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก จากร้าน ดิวตี้ฟรีด่านลาวบาว
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเมืองพิณ (11)เดินทางมุ่งหน้าสู่สวรรค์เขตแล้วออกเดินทางไปสะพานแห่งที่ 2
16.00น. ถึง สะพานแห่งที่ 2 สะหวันนะเขต ผ่านด่านตรวจคนออกเมือง เดินทางไปถึงเมืองมุกดาหาร โดยสวัสดิภาพ
  

โปรแกรมเวียดนามกลาง  วัน คืน (ใช้ที่พักระดับ ดาว)

จำนวน

8-10 ท่าน

11-16 ท่าน

17-19 ท่าน

20-25 ท่าน

26-30 ท่าน

31-36 ท่าน

37-42 ท่าน

ราคา

8,000

7,700

7,400

6,800

6,200

5,900

5,500

 

หมายเหตุ ต้องการพักระดับ ดาวเพิ่ม ท่านละ 500 บาท /มีกระเช้าบาน่าฮิลล์ เพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท

/20 ท่านขึ้นไป มีสต๊าป และอาหารเช้ามื้อแรกให้ฟรี /

อัตรานี้รวม

• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พัก 3 คืน นครเว้ 2 คืน ดานัง 1 คืน พัก ห้องล่ะ 2 คน
• ค่าอาหาร 11 มื้อ
• ค่าเรือล่องแม่น้ำหอม
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

• ค่าแสต็มป์เอกสารผ่านแดน
• ค่าทัวร์ลีดเดอร์ มัคคุเทศก์นำเที่ยวในลาว เวียดนาม
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ 1,000,000 บาท

 
อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
• ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ค่าทิปคนขับรถและไกด์

- ที่พักเดี่ยวระดับ 3 ดาวเพิ่ม 2,000 บาท,ระดับ 4 ดาวเพิ่ม 2,500 บาท

• เอกสารที่ต้องใช้ พาสปอร์ตที่มีเวลาเหลือเกิน 6 เดือน

 
ที่พักส่วนใหญ่ที่เราใช้

ที่พักเมืองเว้ ระดับ 4 ดาว ได้แก่ โรงแรมเฮืองยาง โรงแรมเซ็นจุรี่ โรงแรมกระริน โรงแรมมิดทาว

ที่พักเมืองเว้ ระดับ 3 ดาว ได้แก่ โรงแรมยีตัน โรงแรมเฮอริเทส โรงแรมนีสสตาร์

ที่พักเมืองดานัง ระดับ 4 ดาว ได้แก่ โรงแรมดานังริเวอร์ไซค์ โรงแรมเมืองแทนดานัง โรงแรมเซเว่นซี

ที่พักเมืองดานัง ระดับ 3 ดาว ได้แก่ โรงแรมอาดีน่า โรงแรมไซง่อนตูราน โรงแรมแบมบูกรีน

 
 
ถ้าถามว่า  ทัวร์เวียดนาม บริษัทไหนดี  ตอบต้องบริษัท ที.บี.บี. การท่องเที่ยว จำกัด เราเน้นที่คุณภาพการบริการ เพราะเราไม่คิดที่จะขายทัวร์ครั้งเดียวเท่านั้น พร้อมประกันภัยการเดินทางให้ท่านได้อุ่นใจ 1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง ถูกต้องตามกฏหมาย

 สนใจ โทรมาสอบถามตรงที่ 082-3048419 ,088-0916883, ตั้งโต๊ะ045-210754 Email :tbb_tour@hotmail.com  (Id line:tongra24)พิเศษ!! กรณี 30 ท่านขึ้นไป(ราคาพิเศษ)

 

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน ไป - กลับ 3 น้ำตก

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน ไป - กลับ คอนพระเพ็ง

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน 

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์วังเวียง 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน 

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน รับสนามบินหลวงพระบาง

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน รับหน้าด่าน จ.หนองคาย

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน 

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน  มีกระเช้า บาน่าฮิลล์

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน

กลุ่มคำถามที่ต้องการคำตอบ 

 

ทัวร์ลาวใต้   ทัวร์ลาวใต้ จากอุบล   ทัวร์ลาวใต้ โดยเครื่องบิน   ทัวร์ลาวใต้ pantip   ทัวร์ลาวใต้ บริษัทไหนดี   ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน   ทัวร์ลาวใต้แบบประหยัด   ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน   ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน  ลาวใต้   เที่ยวลาวใต้ pantip   เที่ยวลาวใต้ ด้วยตัวเอง   เที่ยวลาวใต้ ปากเซ   เที่ยวลาวใต้ด้วยตัวเอง pantip   เที่ยวลาวใต้ จากอุบล   เที่ยวลาวใต้ แบบประหยัด  ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน   เที่ยวลาวใต้ 2 วัน 1 คืน   เที่ยวลาวใต้ 1 วัน   เช่ารถตู้อุบล   เช่ารถไปลาว   ชมรูปทริปที่ผ่านมา   ทัวร์ไทย-ลาว   เที่ยวลาว-ไทย 

ล่องแพลำโดมน้อย เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

ล่องแพลำโดมน้อย เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

บริการล่องแพลำโดมน้อย เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ราคากันเอง ประทับใจทุกบริการ

เฟสบุ๊ค บริษัท ที.บี.บี. การท่องเที่ยว 1

เฟสบุ๊ค บริษัท ที.บี.บี. การท่องเที่ยว 2

 

ค้นหาบทความ