แพ็คเก็จทัวร์
 โปรแกรมทัวร์ วังเวียง เวียงจันทร์ เมืองเฟือง 4 วัน 3 คืน  (LL01) ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน   (LL02)ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ หลวงพระบาง 2 วัน 1 คืน  (LL03) ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน  (LL04) ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน  (LL05) ทัวร์รถไฟลาวความเร็วสูง เมืองเฟือง เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน  (LL06) โปรแกรมทัวร์รถไฟลาวจีน เที่ยวเมืองเฟือง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน  (LL07)ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน  (LL08)ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ หนองเขียว เมืองงอย หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน  (LL09)โปรแกรมทัวร์เที่ยว เวียงจันทร์ เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง หนองเขียว เมืองไชย 4 วัน 3 คืน

(LL07)ทัวร์รถไฟลาวจีนความเร็วสูงนครหลวงเวียงจันทร์ วังเวียงกุ้ยหลิน เมืองลาว เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน เริ่มจาก อุดร-หนองคาย

(LL07)ทัวร์รถไฟลาวจีนความเร็วสูงนครหลวงเวียงจันทร์ วังเวียงกุ้ยหลิน เมืองลาว เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน เริ่มจาก อุดร-หนองคาย

(LL07)ทัวร์รถไฟลาวจีนความเร็วสูงนครหลวงเวียงจันทร์ วังเวียงกุ้ยหลิน เมืองลาว เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง หนองเขียวเมืองงอย 4 วัน 3 คืน เริ่มจาก อุดร-หนองคาย

ทัวร์รถไฟลาวจีนความเร็วสูงนครหลวงเวียงจันทร์ วังเวียงกุ้ยหลินเมืองลาว เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง หนองเขียวเมืองงอย 

4 วัน 3 คืน  เริ่มจากหนองคาย-อุดร


 

วันที่ หนึ่ง  อุดร/หนองคาย-เวียงจันทร์-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-วังเวียง-บลูดากูล-ถ้ำจัง

06.00 น. ทีมงาน บริษัท ทีบีบี พลัส ให้การต้อนรับคณะทัวร์ที่จังหวัดอุดร หรือ จังหวัดหนองคาย หลังจากนั้น พาคณะทัวร์ รับประทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย ที่จังหวัดหนองคาย

08.00 น. พาคณะทัวร์ เดินทางไปด่านหนองคาย สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 เพื่อทำเอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศลาว  

09.00 น. หลังจากผ่านคณะทัวร์ทำเอกสารเช้าประเทศลาวเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าชม นมัสการ พระธาตุหลวง หรือพระเจดีย์โลกจุฬามณี เป็น ปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ สร้างใน สมัยเดียวกันกับการสร้างเมืองเวียงจันทน์ โดยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ และ พระอรหันต์ 5  องค์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ ส่วนหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าไว้ในองค์พระธาตุ เดิมเป็น พระธาตุองค์เล็ก ๆ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้นำ พาประชาชน  สร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้จนถึงปัจจุบันนี้ สวยงามและ ยิ่งใหญ่ ที่สุดในประเทศลาว

10.30 น. นำท่านเข้าชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรม ผสมผสานลาว ล้านช้าง กับฝรั่งเศส ตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติ ที่ เสียสละ เพื่อชาติบ้านเมืองมา  ทุกยุค ทุกสมัย ชั้นบนสุดท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง

11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองเวียงจันทร์(มื้อที่ 1)  หลังจากนั้น เดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง วังเวียง หรือมีอีกชื่อที่นักท่องเที่ยว ให้สมญานาม ว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว” 

   

14.00 น. หลังจากนั้น เดินทางถึงเมือง วังเวียง นำท่าน เข้าเที่ยวชม ถ้ำจัง “กุ้ยหลินเมืองลาว”  ถ้ำที่สวยที่สุดของวังเวียงภายในเป็นโถงใหญ่ มีไฟประดับ ภายในบริเวณถ้ำจะสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นฉ่ำ หินงอกหินย้อยอันงดงาม และถ่ายรูปสะพานแขวนสีส้ม เป็นไฮไลท์ของเมืองวังเวียงอีกจุดหนึ่ง

15.00 น. มุ่งหน้า สู่ถ้าปูคา (บลูลากูน) น้าใส่สะอาด เล่นน้าอิสระตามอัธยาศัย มีให้เลือกเล่น Zipline กระโดดน้า ที่บลูลากูน หรือจะปีนเขา ขึ้นไปไหว้พระบน หรือ ท่านได้สนใจกิจกรรมอิสระ อย่างเช่น ล่องเรือห่างยาวแม่น้ำซอง นั่งบอลลูนชมเมืองวังเวียง หรือเดินเล่นชมเมืองวังเวียง แล้วแต่คณะ (กิจรรมต่างคณะทัวร์ออกค่าใช่จ่ายเอง)

17.30 น. พาคณะทัวร์เช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมทวีสุข พักผ่อนตามอัธยาสัย  หรือท่านใดสนใจ เดินเที่ยวชมเมืองวังเวียงก็ได้ 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2 ) และ พร้อมเข้าที่พัก โรงแรมทวีสุก หรือ ระดับเทียบเท่า ท่านใดต้องการเดินเที่ยวชมทางคนเดิน ชิมขนมโรตีอันเรืองชื่อเมืองวัง ใครมาก็ต้องลองชิมสักครั้ง

วันที่ สอง วังเวียง-หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-หนองเขียว-ผาชมนาง

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 3)

07.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟวังเวียง

09.00 น. จากนั้นขึ้นรถไฟลาว-จีน ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟใหม่ที่ประเทศจีนและประเทศลาว สร้างขึ้นเพื่อเปิดเป็นเส้นทางการค้าละการท่องเที่ยว เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาน 1 ชั่วโมง ครึ่ง ชมบรรยากาศ 2 ข้างทางในรถไฟ

10.00 น. ถึงเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง พาคณะทัวร์ ขึ้นรถตู้ Commuter หลังจากนั้นพาคณะทัวร์ ชม วัดวิชุนราช สร้างในสมั่ยพระเจ้าวิชุนราช (พศ 2046 ) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง

11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่หลวงพระบาง (มื้อที่ 4) หลังจากนั้น ออกเดินทางสู่หนองเขียว เมืองที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาหินปูน อันสวยงามริมฝั่งแม่น้ำอู ห่างจากหลวงพระบางใช้เวลาเดินทาง ประมาน 3 ชั่วโมง

15.30 น. เดินทางถึงหนองเขียวเมืองงอย เช็คอินเก็บกระเป๋า เข้าที่พัก หลังจากนั้น พาคณะทัวร์ออกกำลังขา ขึ้นเที่ยวชมจุดชมวิว ผาชมนาง เนินเขาเล็กๆ ข้างบนนี้เป็นจุดชมวิว พระอาทิตย์ ตกดินที่สวยงามมากๆ จนใครที่มาหนองเขียวจะต้องไม่พลาดที่จะขึ้นมาเที่ยวชม ชม ความงามของธรรมชาติเต็มอิ่มแล้ว หลังจากเดินทางกับลงยังที่พัก

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) หลังจาก พาเข้าที่พัก โรงแรมน้ำอูวิลล่า1 โรงแรมน้ำอูวิลล่า2 โรงแรมหนองเขียวมีซง  พักผ่อนตามอัธยาสัย หรือ ท่านใดต้องการเดินเที่ยวชมราตรี เมืองหนองเขียว แล้วตามความสมัครใจ

วันที่ สาม หนองเชียว-ตลาดเช้าหนองเขียว-เมืองหลวงพระบาง-น้ำตกกวางสี-พระราชวัง-พระธาตุภูสี-ตลาดมืดหลวงพระบาง

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับวันใหม่ กับสายหมอกและอากาศที่บริสุทธิ์ รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 6)

07.00 น. ผ่านคณะทัวร์เดิน ชม ตลาดหนองเขียว ตลาดท้องถิ่นของที่นี่เต็มไปด้วยผักสดๆ อาหารป่า สัตว์แปลกๆ สมุนไพรหายยาก และสินค้าแปลกๆมากมาย

09.00 น. เก็บสัมภาระ นำท่าขึ้น รถตู้ เดินทางกับ เมืองหลวงพระบาง   

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงเมืองหลวงพระบาง(มื้อที่ 7)

13.00 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟหลวงพระบาง หลังจากนั้น พาคณะเดินทาง ชม น้ำตกตาดกวางสี ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของน้ำตก ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงราว70-80เมตร ถือเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง โดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ เล่นน้ำ บันทึกภาพอันแสนประทับใจ 

15.00 น. นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พศ.2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ นำท่านชมหอพระบางเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์

16.30 น. นำ ท่านขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว ดอกไม้ประจำชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์พระธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท เมื่อปี พ.ศ.2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น

  

18.00 น. รับประทาน อาหารเย็น (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหารหลังจากนั้น เดินชมตลาดมืดหลวงพระบาง เลือกชื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย และของที่ระลึกเมืองหลวงพระบาง หรือพักผ่อนตามอัธยาสัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมชันเวย์หลวงพระบาง

วันที่ สี่ หลวงพระบาง-ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้าหลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-เวียงจันทร์-หนองคาย

05.30 น. เชิญ ท่านร่วม ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินชมตลาดเช้าของชาวหลวงพระบางซึ่งเป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว  

08.30 น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 9) หลังจากนั้นเก็บสัมภาระ พร้อมออกเดินทาง

10.00 น. จาก นั้นนำท่านชม วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมผั่งเม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พศ 2102 – 2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์ และเข้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังศรแอ่นโค้งต่ำ ซ้อนกันอยู่สามชั้น มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1-7 ช่อเท่านั้น ชมพระพุทธรูปป่างห้ามสมุทรในอูปมูง ด้านข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่าน ผนังสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จำนวนมากที่เก็บมาจากวัดร้างต่างๆ 

11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่10)

12.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหลวงพระบาง

13.20 น. อำลาเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทร์ 

 

16.00 น. ถึงสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนครหลวงเวียงจันทร์ จากนั้นนำคณะเดินทางไปยังด่านชายแดนลาว-ไทย ให้ท่าน (ถ้ายังไม่ปิด) แวะช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ที่ Duty Free ของลาว ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ทำเอกสารการข้ามแดน ที่ด่านลาวเลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ ราคาถูก ต่างๆ มากมาย อาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ และเครื่องสำอาง 

17.00 น. เดินทางกลับเมืองไทยพร้อมส่งคณะทัวร์ที่ จังหวัดอุดร หนองคาย ด้วยความประทับใจ จากทีมงาน บริษัท ทีบีบี พลัส

หมายเหตุ-โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

แต่จะขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นหลัก

โปรแกรมนี้คณะทัวร์ต้องใช้ พาสปอร์ดในการเดินทาง เท่านั้น

อัตราค่าบริการท่าน

จำนวน/ราคา

2-3 ท่าน

4-5 ท่าน

6-7 ท่าน

8-10 ท่าน

ที่พัก 3 ดาว

34,000

20,000

15,500

12,500

ที่พัก 4 ดาว 

36,500

22,500

18,000

15,000

 

อัตรานี้รวม
• ค่าที่พัก (โรงแรมในประเทศลาว 3 คืนพัก 2 ท่าน/ห้อง)
• ค่ารถไฟลาว/รถตู้เที่ยวหลวงพระบาง
• ค่าอาหารทุกมื้อ ( 10 มื้อ)
• น้ำดื่มระหว่างการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
• มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง(ลาว)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ /ไม่รวม VAT 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม-อุดร ไปกลับ
• ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ค่าทิปคนขับรถและไกด์ แล้วแต่น้ำใจของลูกค้า
• ค่าประกันโควิท
• ค่ากิจกรรมอิสระเมืองวังเวียง อาทิเช่น ขึ้นบอลลูน Zipline ล่องเรือหางยาว ล่องห่วงยางถ้ำน้ำถ้ำช้าง

วิธีการจองทัวร์ บริษัท ทีบีบี พลัส จำกัด

1. เลือกโปรแกรมการเดินทาง
2. กำหนดวันเดินทาง
3. โทรเข้าหาปรึกษาเจ้าหน้าที่ บริษัท ทีบีบี พลัส ก่อนทำการจองทัวร์
4. จองทัวร์ มัดจำ 3,000 บาทต่อท่าน ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนการเดินทาง 3 วัน 
5. ส่ง ชื่อ-นามสกุล(หน้าพาสปอร์ต)หรือเอกสารอื่นๆตามที่บริษัทขอข้อมูลหลังจากนั้นก็เตรียมตัวเดินทางได้เลย
6.หลังจากโอนมัดจำแล้ว ให้ส่งสลิปการโอนมาทาง

- Email / Tbbtour24@Gmail.Com
- Idline / Tongra24

บริษัทได้เปิดบัญชีไว้ 5 ธนาคาร ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี

(1.) ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี บจ. ทีบีบี พลัส เลขที่บัญชี 338-0-48477-6   ออมทรัพย์สาขาโขงเจียม

(2.) ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส) ชื่อบัญชี บริษัท ทีบีบี พลัส จำกัด เลขที่บัญชี 020-2-0256607-8 ออมทรัพย์ สาขาสิรินธร

(3.) ธ.ไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี นาย ธนนท์ชัย กันตศิลป์ เลขที่บัญชี 896-213119-9  ออมทรัพย์ สาขาช่องเม็ก อุบลราชธานี

(4.) ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี นาย ธนนท์ชัย กันตศิลป์ เลขที่บัญชี 982-7-39730-3  ออมทรัพย์ สาขาช่องเม็ก

(5.) ธ.กสิกรไทย ชื่อบัญชี นาย ธนนท์ชัย กันตศิลป์ เลขที่บัญชี 361-2-57707-1 ออมทรัพย์ ด่านช่องเม็ก สาขาย่อยพิบูลมังสาหาร

ควรจองก่อนการเดินทาง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวประเทศลาว ช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน  (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวทัวร์ประเทศลาว ตามความตั้งใจ)

ติดต่อเราได้ที่ตามรายละเอียดนี้
EMAIL: TBBTOUR24@GMAIL.COM (อย่าลืมเบอร์ติดต่อกลับของท่านน่ะครับ)
โทร.094-6474942,090-6436573 

ติดต่อ : อัครวุฒิ ธิมาทา
ผู้จัดการ ฝ่ายทัวร์ประเทศลาว
ID LINE : TONGRA81   โทร 094-6474942

บริษัท ทีบีบี พลัส จำกัด 

บริษัทมั่นคง ลูกค้ามั่นใจ เน้นความประทับใจเป็นหลัก

สายด่วน 090-6436573,094-2825979, 094-6474942

ID LINE : 0906436573

ID LINE : RUNGSUN0909

ID LINE : TONGRA81

 

EMAIL : TBBTOUR24@GMAIL.COM