แพ็คเก็จทัวร์
 โปรแกรมทัวร์ วังเวียง เวียงจันทร์ เมืองเฟือง 4 วัน 3 คืน  (LL01) ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน   (LL02)ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ หลวงพระบาง 2 วัน 1 คืน  (LL03) ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน  (LL04) ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน  (LL05) ทัวร์รถไฟลาวความเร็วสูง เมืองเฟือง เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน  (LL06) โปรแกรมทัวร์รถไฟลาวจีน เที่ยวเมืองเฟือง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน  (LL07)ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน  (LL08)ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ หนองเขียว เมืองงอย หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน  (LL09)โปรแกรมทัวร์เที่ยว เวียงจันทร์ เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง หนองเขียว เมืองไชย 4 วัน 3 คืน

(LL09)โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว เวียงจันทร์ เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง หนองเขียว เมืองไชย 4 วัน 3 คืน โดยรถไฟความเร็วสูงลาว

(LL09)โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว เวียงจันทร์ เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง หนองเขียว เมืองไชย 4 วัน 3 คืน โดยรถไฟความเร็วสูงลาว

(LL09)โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว เวียงจันทร์ เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง หนองเขียว เมืองไชย 4 วัน 3 คืน โดยรถไฟความเร็วสูงลาว

 

โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว เวียงจันทร์ เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
หนองเขียว เมืองไชย 4 วัน 3 คืน โดยรถไฟความเร็วสูงลาว

ทัวร์รถไฟลาวจีนความเร็วสูงนครหลวงเวียงจันทร์  เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
หนองเขียวเมืองงอย เมืองไชย 

วันที่ หนึ่ง  อุดร/หนองคาย-เวียงจันทร์-วัดเจ้าแม่ศรีเมือง-พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-หลวงพระบาง

07.00 น. ทีมงาน ให้การต้อนรับ คณะที่สนามบินอุดรธานี หรือ หนองคาย

 

08.00 น. เดินทางไป สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว เพื่อรอทำเอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศลาว

09.00 น. นำท่านเข้าชม นมัสการ พระธาตุหลวง หรือพระเจดีย์โลกจุฬามณี เป็น ปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ สร้างใน สมัยเดียวกันกับการสร้างเมืองเวียงจันทน์ โดยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ และ พระอรหันต์ 5  องค์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ ส่วนหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าไว้ในองค์พระธาตุ 

เดิมเป็น พระธาตุองค์เล็ก ๆ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้นำ พาประชาชน  สร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้จนถึงปัจจุบันนี้ สวยงามและ ยิ่งใหญ่ ที่สุดในประเทศลาว

10.30 น. นำท่านเข้าชม อนุสาวรีย์ประตูชัย (Victory Monument) Victory Monument) สถาปัตยกรรม ผสมผสานลาว ล้านช้าง กับฝรั่งเศส ตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติ ที่ เสียสละ เพื่อชาติบ้านเมืองมา  ทุกยุค ทุกสมัย ชั้นบนสุดท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)         

13.00 น. จากนั้นนำท่านเข้านมัสการ วัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดที่คนลาวเคารพนับถือ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

14.30 น. นำคณะทัวร์เดินทางไปสถานีรถไฟความเร็วสูงนครเวียงจันทร์

16.00 น. จากนั้นขึ้นรถไฟลาว-จีน ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟใหม่ที่ประเทศจีนและประเทศลาว สร้างขึ้นเพื่อเปิดเป็นเส้นทางการค้าละการท่องเที่ยว เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาน 2 ชั่วโมง ชมบรรยากาศ 2 ข้างทางในรถไฟ 

18.00 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟหลวงพระบาง จากนั้นพาคณะทัวร์ รับประทาน อาหารเย็น (มื้อที่2) ที่ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านพาเดินเที่ยวตลาดมืดหลวงพระบาง

20.00 น. พาคณะทัวร์ เข้าโรงแรมที่พักหลวงพระบาง พักผ่อนตามสบาย หรือท่องเที่ยวราตรีตามอัธยาสัย 

วันที่ สอง หลวงพระบาง-ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุน-วัดเชียงทอง-หนองเขียวเมืองงอย-ผาชมนาง

05.30 น. เชิญ ท่านร่วม ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินชมตลาดเช้าของชาวหลวงพระบางซึ่งเป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

08.00 น. นำ ท่านชม วัดวิชุนราช สร้างในสมั่ยพระเจ้าวิชุนราช (พศ 2046 ) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง

10.00 น. จาก นั้นนำท่านชม วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมผั่งเม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พศ 2102 – 2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์ และเข้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังศรแอ่นโค้งต่ำ ซ้อนกันอยู่สามชั้น มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1-7 ช่อเท่านั้น ชมพระพุทธรูปป่างห้ามสมุทรในอูปมูง ด้านข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่าน ผนังสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จำนวนมากที่เก็บมาจากวัดร้างต่างๆ

11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่หลวงพระบาง (มื้อที่ 4) หลังจากนั้น ออกเดินทางสู่หนองเขียว เมืองที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาหินปูน อันสวยงามริมฝั่งแม่น้ำอู ห่างจากหลวงพระบางใช้เวลาเดินทาง ประมาน 3 ชั่วโมง

15.30 น. เดินทางถึงหนองเขียวเมืองงอย เช็คอินเก็บกระเป๋า เข้าที่พัก หลังจากนั้น พาคณะทัวร์ออกกำลังขา ขึ้นเที่ยวชมจุดชมวิว ผาชมนาง เนินเขาเล็กๆ ข้างบนนี้เป็นจุดชมวิว พระอาทิตย์ ตกดินที่สวยงามมากๆ จนใครที่มาหนองเขียวจะต้องไม่พลาดที่จะขึ้นมาเที่ยวชม ชม ความงามของธรรมชาติเต็มอิ่มแล้ว หลังจากเดินทางกับลงยังที่พัก

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) หลังจาก พาเข้าที่พัก โรงแรมน้ำอูวิลล่า พักผ่อนตามอัธยาสัย หรือ ท่านใดต้องการเดินเที่ยวชมราตรี เมืองหนองเขียว แล้วตามความสมัครใจ

วันที่ที่สาม หนองเชียว-เมืองไชย-วัดพระเจ้าสิงคำ-พระธาตุหลักเมือง

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับวันใหม่ กับสายหมอกและอากาศที่บริสุทธิ์ รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 6)

07.00 น. ผ่านคณะทัวร์เดิน ชม ตลาดหนองเขียว ตลาดท้องถิ่นของที่นี่เต็มไปด้วยผักสดๆ อาหารป่า สัตว์แปลกๆ สมุนไพรหายยาก และสินค้าแปลกๆมากมาย

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)หลังจากนั้นเก็บสำภาระ มุ่งหน้าสู้เมืองอุดมไชย 

12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองอุดมไชย (มื้อที่ 8)

14.00 น. ออกเดินทางออกนอกเมืองอุดมไชย เพื่อพาคณะทัวร์ไปวัดพระเจ้าสิงคำ เป็นวัดที่คนเมืองอุดมไชยนับถือมากๆ หลังจากนั้นเดินทางกลับ ตัวเมืองอุดมไชย 

17.00 น. เดินทางกับมาถึงตัวเมืองอุดมไชย พาคณะทัวร์ พระธาตุหลักเมือง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของแขวงอุดมไชย จะได้ชมบรรยากาศ วิวทิวทัศน์ ของเมืองอุดมไชย ได้ 360 องศา

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 9)เข้าที่พักโรงแรมไซซะนะ หรือท่องราตรีตามความสมัครใจ

วันที่ สี่ เมืองอุดมไชย-น้ำกัดยอละปา-เวียงจันทร์-หนองคาย/อุดร

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 10) 

         

07.00 น. ออกเดินทางพาคณะชม น้ำกัดยอละปา เป็นลำธารและมีธรรมชาติที่งดงาม และสถานที่นี้จะมีรีสอร์ดที่พักและมีกิจกรรม ADVENTURE มากมาย ต่างๆ             

หลังจากนั้น พาคณะทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 11)

11.40 น. พาคณะทัวร์ขึ้นรถไฟลาวความเร็วสูง กลับ นครหลวงเวียงจันทร์

15.30 น. ถึงนครหลวงเวียงจันทร์ ได้เวลาอันสมควร นำคณะมาที่ด่านชายแดนลาว-ไทย ให้ท่านแวะช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ที่ Duty Free ของลาว ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ทำเอกสารข้ามแดน ที่ด่านลาวเลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ ราคาถูก ต่างๆ มากมาย อาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ และเครื่องสำอาง                      

17.00 น.  พร้อมส่งลูกค้าที่จังหวัดหนองคายหรืออุดร และ จบทริปด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวน/ราคา

4-5 ท่าน

6-7 ท่าน

8-10 ท่าน

ที่พัก 3 ดาว

20000

15500

12500

ที่พัก 4 ดาว

22500

18000

15000

- หมายเหตุโปรแกรทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์แต่ก็ขึ้นอยู่กับคณะทัวร์เป็นหลัก

-โปรแกรมทัวร์นี้ ต้องใช้พาสปอร์ตในการเดินทางเท่านั้น พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

- ต้องใช้ใบรับรองการฉีดวักชีน โควิท19 ต้องฉีดอย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป

 

อัตรานี้รวม

• ค่าที่พัก (โรงแรมในประเทศลาว 3 คืนพัก 2 ท่าน/ห้อง)

• ค่ารถไฟลาว/รถตู้เที่ยวหลวงพระบาง

• ค่าอาหารทุกมื้อ ( 11 มื้อ)

• น้ำดื่มระหว่างการเดินทาง

• ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว

• ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

• มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง(ลาว)

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ /ไม่รวม VAT 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%

• ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม-อุดรธานี ไปกลับ

• ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

• ค่าทิปคนขับรถและไกด์ แล้วแต่น้ำใจของลูกค้า

• ค่าประกันโควิท 19