แพ็คเก็จทัวร์
 โปรแกรมทัวร์ วังเวียง เวียงจันทร์ เมืองเฟือง 4 วัน 3 คืน  (LL01) ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน   (LL02)ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ หลวงพระบาง 2 วัน 1 คืน  (LL03) ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน  (LL04) ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน  (LL05) ทัวร์รถไฟลาวความเร็วสูง เมืองเฟือง เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน  (LL06) โปรแกรมทัวร์รถไฟลาวจีน เที่ยวเมืองเฟือง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน  (LL07)ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน  (LL08)ทัวร์รถไฟลาวจีน เวียงจันทร์ หนองเขียว เมืองงอย หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน  (LL09)โปรแกรมทัวร์เที่ยว เวียงจันทร์ เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง หนองเขียว เมืองไชย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์รถไฟลาว- จีน เวียงจันทร์ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 8 วัน 7 คืน เริ่มจากอุดร-หนองคาย เที่ยวชม เมืองเวียงจันทร์ คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง

ทัวร์รถไฟลาว- จีน เวียงจันทร์ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 8 วัน 7 คืน เริ่มจากอุดร-หนองคาย เที่ยวชม เมืองเวียงจันทร์ คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง

ทัวร์รถไฟลาว- จีน เวียงจันทร์ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 8 วัน 7 คืน เริ่มจากอุดร-หนองคาย เที่ยวชม เมืองเวียงจันทร์ คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง

 

ทัวร์รถไฟลาว- จีน เวียงจันทร์ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 8 วัน 7 คืน  เริ่มจากอุดร-หนองคายเที่ยวชม เมืองเวียงจันทร์ คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 

พระธาตุหลวง : อนุสาวรีย์ประตูชัย : วัดเจ้าแม่ศรีเมือง : พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว : วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ : “ ซานถ่า ” หรือ เจดีย์ 3 องค์ : เมืองโบราณของชาวหน่าซี : “สระน้ำมังกรดำ” “ภูเขาหิมะมังกรหยก” : “อุทยานน้ำหยก” : วัดหยวนทง

วันที่ หนึ่ง หนองคาย-เวียงจันทร์

07.00 น. ทีมงาน ให้การต้อนรับ คณะที่สนามบินอุดรธานี หรือ หนองคาย 

08.00 น. เดินทางไปสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว เพื่อรอทำเอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศลาว

09.00 น. นำท่านเข้าชม นมัสการ พระธาตุหลวง หรือพระเจดีย์โลกจุฬามณี เป็น ปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ สร้างใน สมัยเดียวกันกับการสร้างเมืองเวียงจันทน์ โดยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ และ พระอรหันต์ 5  องค์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ ส่วนหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าไว้ในองค์พระธาตุ เดิมเป็น พระธาตุองค์เล็ก ๆ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้นำ พาประชาชน  สร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้จนถึงปัจจุบันนี้ สวยงามและ ยิ่งใหญ่ ที่สุดในประเทศลาว

10.30 น. นำท่านเข้าชม อนุสาวรีย์ประตูชัย (Victory Monument) Victory Monument) สถาปัตยกรรม ผสมผสานลาว ล้านช้าง กับฝรั่งเศส ตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติ ที่ เสียสละ เพื่อชาติบ้านเมืองมา  ทุกยุค ทุกสมัย ชั้นบนสุดท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 

13.00 น. จากนั้นนำท่านเข้านมัสการ วัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดที่คนลาวเคารพนับถือ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของ เวียงจันทน์

14.00 น. นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว (Hor Phra Kaew Museum) ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูก อันเชิญมาไว้ที่กรุงธนฯโดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก(ร.1) เมื่อปี ค.ศ. 1778

16.00 น. ศูนย์หัตถกรรมเครื่องและสิ่งทอ เลือกซื้อสินค้าราคาถูกโดยฝีมือคนลาว อาทิ ผ้าไหม เครื่องเงิน และของที่ระลึกอื่น ๆ

17.00 น. พาคณะทัวร์เดินเล่นถ่ายรูปถนนคนเดิน ริมแม่น้ำโขง ของเวียงจันทน์

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) และพร้อมเข้าที่พัก ในเมืองเวียงจันทร์

วันที่ สอง เวียงจันทร์ - คุนหมิง

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

07.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ สถานนีรถไฟเวียงจันทร์

09.00 น. จากนั้นขึ้นรถไฟลาว-จีน ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟใหม่ที่ประเทศจีนและประเทศลาว สร้างขึ้นเพื่อเปิดเป็นเส้นทางการค้าละการท่องเที่ยว เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองคุนหมิง ใช้เวลาเดินทางประมาน 9-10 ชั่วโมง ชมบรรยากาศ 2 ข้างทางในรถไฟ

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงบนรถไฟ เป็นข้าวกล่อง (มื้อที่ 4)

18.00 น. ถึงสถานีรถไฟเมืองคุณหมิง ผ่านพิธีทำเอกสารเข้า (จีน) “คุนหมิง” เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมาก จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป

19.00 น. นำคณะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) หลังจากนั้นเข้าที่พักที่คุนหมิง  ENJOYING  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ สาม  คุณหมิง- ต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมืองโบราณต้าหลี่ – เจดีย์ 3 องค์ 

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระหว่างทางจากนั้นชมถนนโบราณต้าหลี่ซึ่งเป็นถนนโบราณในสมัยอานาจักรน่านเจ้า

เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

บ่าย : นำท่าน ชม วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่ง

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ “ ต้าหลี่กู่เฉิง ” หรือ เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่าและกำแพงเมืองโบราณ พร้อมชมหลักศิลา หนันเจาซึ่งเป็นหลักศิลาจารึกสูง 3 เมตร สร้างเมื่อปี ค.ศ. 766 ที่ได้บันทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจของรัฐเอาไว้ 

จากนั้นนำท่านผ่านชมด้านนอก “ ซานถ่า ” หรือ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7 – 10 กว่า 600 ชิ้น ในองค์เจดีย์  นำท่านแวะ เลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ของฝากอันล้ำค่าที่ขึ้นชื่อของจีน พาคณะอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

เย็น:  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) จากนั้นเข้าที่พักที่ต้าหลี่  ASIA STAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ สี่ ต้าหลี่ – ลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง - สระมังกรดำ

เช้า :   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 9) จากนั้น นำท่านโดยสารรถโค้ชสู่ เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาว หน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย

เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (มื้อที่ 10)

บ่าย : นำท่านชม เมืองเก่าลี่เจียง ชมชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นในเมืองนี้ 

ชมเมืองโบราณของชาวหน่าซี มีอายุย้อนหลังไปถึงราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น  “ เมืองมรดกโลก ” จากนั้นนำท่านชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี    พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ จากนั้นเดินทางสู่ “สระน้ำมังกรดำ” ชมความงามของอุทยานที่กว้างใหญ่ และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมากจนสามารถสะท้อนภาพวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกให้เห็นได้อย่างชัดเจนในวันที่ท้องฟ้าโปร่งใส ชมบ่อน้ำมังกร ต้นไม้ร่ำรวย ฯลฯ นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นจุดที่ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามังกรหยกได้อย่างงดงามและชัดเจนอีกด้วย

เย็น: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) จากนั้นพักที่ GRAND LIJIANG HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่ )– อุทยานน้ำหยก – ต้าหลี่ 

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 12)

เดินทางสู่ “ภูเขาหิมะมังกรหยก” เปลี่ยนพาหนะเป็นรถภายในอุทยาน เพื่อเดินทางสู่ จุดนั่งกระเช้าที่ระดับความสูง 4,000 กว่าเมตร “นั่งกระเช้าใหญ่”  ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด ชมทิวทัศน์และดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้าคล้ายมังกรขาวกำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยก 

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 13)  หลังอาหารชมการแสดง “IMPRESSION LIJIANG” โชว์อันยิ่งใหญ่โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก “จาง อวี้โหมว” ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆของเมืองลี่เจียง

บ่าย: ชม “อุทยานน้ำหยก” สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียงสถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซีกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่ามังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองมีชื่อว่ามังกรเล่นน้ำชั้นที่สามมีชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่ มีอายุมากกว่า 500 ปี  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองต้าหลี่ (ประมาณ  3 ชั่วโมง)

เย็น : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) (มื้อที่ 14)  พักที่ต้าหลี่ ASIA  STAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก   ต้าหลี่ –คุนหมิง - วัดหยวนทง – ถนนคนเดิน 

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 15)   เดินทางกลับคุนหมิง ( ประมาณ 4- 5 ชม. )

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 16) นำท่านชม วัดหยวนทง วัดเก่าแก่ของเมืองคุนหมิงนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง จากประเทศไทยที่นำมาประดิษฐานไว้โดย พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เมืองครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

จากนั้นมีเวลานำท่านสู่ ถนนคนเดินคุนหมิง ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรรเป็นของฝาก

เย็น :  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 17)  หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักที่คุนหมิง  ENJOYING  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ เจ็ด   คุณหมิง – เวียงจันทร์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(มื้อที่ 18)  หลังจากนั้นพาคณะทัวร์เดินทางไป สถานีรถไฟคุณหมิง ทำเอกสารพิธีผ่านแดนออกจากคุณหมิง (จีน) หลังจากนั้นขึ้นรถไฟคุณหมิง-เวียงจันทร์ ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟใหม่ที่ประเทศจีนและประเทศลาว สร้างขึ้นเพื่อเปิดเป็นเส้นทางการค้าละการท่องเที่ยว เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเวียงจันทร์ ส.ป.ป ลาว ใช้เวลาเดินทางประมาน 9-10 ชั่วโมง ชมบรรยากาศ 2 ข้างทางในรถไฟ

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงบนรถไฟ เป็นข้าวกล่อง (มื้อที่ 19)

18.00 น. ถึงสถานีรถไฟเวียงจันทร์ทำเอกสารเข้าประเทศลาว หลังจากนั้นพาคณะ รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 20)  เข้าที่พักในเวียงจันทร์พักผ่อนตามอัธสาสัย

วันที่ แปด   เวียงจันทร์ – หนองคาย

เช้า :  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 21)  จากนั้นพาคณะทัวร์เดินทาง ไปยังด่านชายแดนลาว-ไทย ให้ท่านแวะ ช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ที่ Duty Free ของลาว ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ทำเอกสารการข้ามแดน ที่ด่านลาวเลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ ราคาถูก ต่างๆ มากมาย อาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ และเครื่องสำอาง 

10.00 น. เดินทางกลับเมืองไทยด้วยความประทับใจจากทีมงาน 

บริษัท ทีบีบี พลัส จำกัด 

บริษัทมั่นคง ลูกค้ามั่นใจ เน้นความประทับใจเป็นหลัก

สายด่วน 090-6436573,094-2825979, 094-6474942

ID LINE : 0906436573

ID LINE : RUNGSUN0909

ID LINE : TONGRA81

 

EMAIL : TBBTOUR24@GMAIL.COM